Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

Artikel 2

Het bezorgen aan een leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, ...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leveran- cier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3

De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Febelgra-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de op- drachtgever vallen. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

 

REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER

Artikel 6

De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierech- ten schorst de uitvoering van de opdracht.

Artikel 7

Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

 

ZETSEL, MATERIAAL VAN DE LEVERANCIER, DRUKPROEVEN EN GOED VOOR DRUK

Artikel 8

De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen. De leve- rancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt.

Artikel 9

Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet die op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco ge- leverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst te- kenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resul- taat van de uitbelichting.

Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden.

Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaan- nemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

Artikel 10

Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige druk- proef bv. laserprint, blauwdruk of impositieproef. Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verant- woordelijk voor de kwaliteit van het eindprodukt.

Artikel 11

De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woord- splitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkun- dige- of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstan- den in afwachting van de « goed voor druk «. De mondelinge of per telefoon opge- geven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Artikel 12

Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekende en ondertekende « goed voor druk « ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De « goed voor druk « blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van be-  twisting.

 

LEVERINGSTERMIJN

Artikel 14

Alle omstandigheden die de goede uitvoering van het werk zouden hinderen of die bovenmatige moeilijkheden mee zouden brengen, evenals overmacht, ontlasten de leverancier van alle verantwoordelijkheid en bie- den hem de gelegenheid om de overeenkomst te ontbinden of te schorsen zonder vergoeding.

 

PERIODIEKEN – OPZEG

Artikel 15

De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van perio- dieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen

mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief.

 

 AFWIJKINGEN

Artikel 16

De leverancier en de opdrachtgever moeten de door FEBELGRA opgestelde voor- schriften en gebruiken voor papierhandel naleven.

 

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 18

Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aan- getekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging om de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen vol- ledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distri- butieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. De leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever o.a. winstderving.

Artikel 19

De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijko- mende exemplaren.

 

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER – RISICO

Artikel 20

De levering geschiedt in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.

Artikel 21

Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de op- drachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verant- woordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadi- ging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdracht- gever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

 

BETALING – BEVOEGDHEID

Artikel 22

Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de « goed voor druk « en het saldo bij de levering. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde fa tuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond naar het hogere halve procentpunt. Wanneer de fac- tuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van de aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bij- komende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 15 % van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR.

Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leve- rancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

Artikel 23

In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

Artikel 24

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10 %.

Artikel 25

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de ver- schuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lo- pen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

Artikel 26

Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.